Иновации и конкурентоспособност

   Фирма “Еко-Хидро-90” ООД  е създадена през 2002г. и се представлява и управлява от Георги Делчев и инж. Иван Делчев.

Основния предмет на дейност и специализация на дружеството е:

 • Строителството на водоснабдителни и хидротехнически обекти, включително корекция на водни течения;
 • Строителство на нови и рехабилитация на съществуващи пътища, включително мостови и пътни съоръжения;
 • Благоустройствени обекти в населени места и извън тях, включително подземни и надземни комуникации, пътни, трошенокаменни и асфалтови настилки;
 • Строежи от високото строителство, жилищни сгради и бизнес центрове;
 • Реконструкция и модернизация на производствени помещения;
 • Текущо и зимно поддържане на улици и пътища от пътна мрежа, включително и в населените места.
 • Рекултивация на земеделски земи, открити рудници;
 • Комунално обслужващи дейности по сметопочистване, сметоизвозване и поддържане на депа за ТБО;
 • Производство на асфалтобетонови разтвори, тротоарни плочи, бетонови бордюри и конструктивни елементи.
 • Инженерингова дейност при ползване на външни проектантски колективи.
 • Производство и преработка на селскостопанска продукция за вътрешния пазар и експорт.
.

ISO 14001:2004

ISO-14001-OHSAS

Повече…

ISO 9001:2008

ISO-9001

Повече…

ISO 14001:2004

ISO-14001-OHSAS

Повече